آثار پژوهشی علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی

در این صفحه می‌توانید لیست طبقه‌بندی شده‌ای از آثار پژوهشی علامه سید منیر‌الدین حسینی الهاشمی را ملاحظه بفرمایید. امکان دانلود محتوای آثار پژوهشی نیز وجود دارد. 

برای آشنایی بیشتر با ایشان به صفحه معرفی علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی مراجعه نمایید. 

برای مشاهده سایر آثار پژوهشی می توانید صفحه نمایشگاه ۵۰ سال پژوهش را ملاحظه کنید. 

تئوریزه‌شدن «ولایت فقه» در سه سطح: «فلسفه منطق»، «علوم کاربردی» و «علوم اجرایی»

کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۱بعضی اسناد پژوهشی قبل از انقلابکتاب «روش اجتهاد» (اجتهاد و روش‌های بررسی آن؛ تدوین و چاپ بعد از انقلاب)دانلود فایل
جبر تعادلی (تدوین و چاپ قبل از انقلاب)دانلود فایل
۲اسناد پژوهشی تولید «منطق انطباق» (موضوع‌شناسی)جلد اولدانلود فایل
جلد دومدانلود فایل
جلد سومدانلود فایل
جلد چهارمدانلود فایل
جلد پنجمدانلود فایل
جلد ششمدانلود فایل
جلد هفتمدانلود فایل
جلد هشتمدانلود فایل
جلد نهمدانلود فایل
جلد دهمدانلود فایل
جلد یازدهمدانلود فایل
جلد دوازدهمدانلود فایل
جلد سیزدهمدانلود فایل
۴مقدمه ای بر موضوع شناسیدانلود فایل
۵اسناد پژوهشی سلسله مباحث «موضوع‌شناسی» (دور اول)جلد یکدانلود فایل
جلد دودانلود فایل
۶اسناد پژوهشی سلسله مباحث «موضوع‌شناسی» (دور دوم)دانلود فایل
۷کتاب تدوینی «موضوع‌شناسی»دانلود فایل
۸کتاب تدوینی «فقه سنتی و نظام‌سازی»دانلود فایل
۹اسناد پژوهشی سلسله مباحث «اصالت ربط» (دور اول فلسفه اصول روش تنظیم نظام)جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
جلد ۳دانلود فایل
جلد ۴دانلود فایل
جلد ۵دانلود فایل
جلد ۶دانلود فایل
جلد ۷دانلود فایل
جلد ۸دانلود فایل
جلد ۹دانلود فایل
۱۰کتاب تدوینی «اصالت ربط»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
جلد ۳دانلود فایل
۱۱مباحث تدوینی «نظام فکری»دانلود فایل
۱۲اسناد پژوهشی سلسله مباحث «اصالت تعلق» (دور دوم فلسفه اصول روش تنظیم نظام)جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
جلد ۳دانلود فایل
جلد ۴دانلود فایل
جلد ۵دانلود فایل
جلد ۶دانلود فایل
۱۳سند پژوهشی «اصالت تعلق» (دوره فوق العاده)دانلود فایل
۱۴سند پژوهشی «مباحث آموزشی اصالت ربط و اصالت تعلق»دانلود فایل
کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۱۵اسناد پژوهشی «برنامه‌ریزی بر اساس احکام الهی»جلد ۱دانلود فایل
 جلد ۲دانلود فایل
جلد ۳دانلود فایل
جلد ۴دانلود فایل
جلد ۵دانلود فایل
۱۷خلاصه «مباحث مقدماتی پیرامون روش طراحی نظامات» (دور اول)دانلود فایل
۱۸اسناد پژوهشی «مباحث مقدماتی پیرامون روش طراحی نظامات»دور دومدانلود فایل
دور سوم جلد یکدانلود فایل
دور سوم جلد دودانلود فایل
۱۹اسناد پژوهشی «مباحث مقدماتی پیرامون الگو» (گزارش جلسات اولیه)دانلود فایل
۲۰اسناد پژوهشی «مباحث مقدماتی پیرامون الگو»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
جلد ۳دانلود فایل
جلد ۴دانلود فایل
جلد ۵دانلود فایل
جلد ۶دانلود فایل
جلد ۷دانلود فایل
جلد ۸دانلود فایل
۲۱اسناد پژوهشی «مباحث مقدماتی روش تنظیم امور» ـ (دور دوم الگو)دانلود فایل
۲۲اسناد پژوهشی «مباحث مقدماتی روش تنظیم امور» ـ (دور سوم الگو)جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۲۳جدول جامعه‌شناسی براساس اصالت تعلقدانلود فایل
کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۲۴قانون اساسی پیشنهادی به مجلس خبرگان قانون اساسیدانلود فایل
۲۵پیشنهاد برای تتمیم و رفع نواقص قانون اساسی به شورای بازنگری قانون اساسیدانلود فایل
۲۶کتابچه تدوینی «فلسفه قانون اساسی»دانلود فایل
۲۷اسناد پژوهشی مباحث «برنامه‌ریزی براساس احکام فقه»دانلود فایل 
۲۸سند چشم‌انداز دفتر فرهنگستان علوم اسلامی (اصول کلی تعین)دانلود فایل 
۳۰اسناد پژوهشی «نقد و بررسی تعاونی‌ها» (در اقتصاد بلوک شرق)دانلود فایل 
۳۱-۳۲اسناد پژوهشی «کلیات طرح تعاونی‌» و ضمائم آناسناددانلود فایل 
ضمائمدانلود فایل 
۳۳اسناد پژوهشی مباحث «ولایت مطلقه فقیه براساس اصالت تعلق»(دور اول)دانلود فایل 
۳۴اسناد پژوهشی «گذری بر سیر تحقیقاتی ولایت مطلقه فقیه» (دور دوم)دانلود فایل 
۳۵اسناد پژوهشی پیرامون «ولایت مطلقه فقیه» (دور سوم)جلد ۱دانلود فایل 
جلد ۲دانلود فایل 
۳۶اسناد پژوهشی پیرامون «التقاط سیاسی»دانلود فایل 
۳۷سند پژوهشی بحث «اسلام و مقتضیات زمان و مکان»دانلود فایل 
۳۸اسناد پژوهشی پیرامون «مفهوم استراتژی»دانلود فایل 
۳۹کتابچه تدوینی «استراتژی و استراتژی تحقیقات»دانلود فایل 
۴۰اسناد پژوهشی مباحث «ولایت مطلقه فقیه» (دور چهارم)دانلود فایل 
۴۱کتاب تدوینی «مباحث مقدماتی پیرامون ولایت مطلقه فقه»دانلود فایل
۴۲سند پژوهشی «جوهره‌ هجوم کفر به ادیان الهی» (سازمان ملل، منطق اصالت حس، تکنولوژی)دانلود فایل
۴۳کتاب تدوینی «حکومت جهانی، محور گسترش یا محو انقلاب اسلامی»دانلود فایل
۴۴نگرشی بر جریان ساختار حاکمیت نظام اسلامی بر کفر جهانیدانلود فایل
۴۵ضرورت مدل سازی اسلامی براساس احکام رسالهدانلود فایل
۴۶نامه علامه سید منیرالدین حسینی به حضرت امام خمینی (ره) در سال ۶۸دانلود فایل

تئوریزه‌شدن «نظام ولایت مطلقه فقیه» با فلسفه چگونگی اسلامی و در سه سطح «حجیت، معادله و مدل»

کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۴۷اسناد پژوهشی سلسله مباحث «فلسفه اصول مبانی نظام ولایت»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
جلد ۳دانلود فایل
۴۸-۴۹خلاصه مباحث «فلسفه اصول مبانی نظام ولایت»جلد ۱ (تنظیم: استاد مسعود صدوق)دانلود فایل
جلد۲دانلود فایل
۵۰کتاب تدوینی « فلسفه اصول مبانی نظام ولایت»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۵۱-۵۲سند پژوهشی «دوره عالی فلسفه نظام ولایت» و خلاصه مباحثمتن جلساتدانلود فایل
خلاصه مباحثدانلود فایل
۵۳سند پژوهشی «بررسی فلسفه نظام ولایت و مقایسه آن با اصالت تعلق»دانلود فایل
۶۱خلاصه بحث دوره‌های فلسفه نظام ولایت (حجت‌الاسلام استاد مسعود صدوق)دانلود فایل
۶۲-۶۴اسناد آموزشی «فلسفه نظام ولایت» (حجت‌الاسلام استاد مسعود صدوق)توضیح آموزشیدانلود فایل
کتاب تدوینیدانلود فایل
۵۴اسناد پژوهشی مباحث «جامعه شناسی علم» (نسبیت یا علم اجتماعی) دانلود فایل
۵۵-۵۶اسناد پژوهشی «مبانی نظام فکری» و خلاصه مباحث (چگونگی جریان تعبد در فلسفه نظام ولایت)متن جلساتدانلود فایل
خلاصه مباحثدانلود فایل
۵۷کتابچه تدوینی «طبقه‌بندی آموزشی چگونگی اسلامی شدن مهندسی توسعه نظام اجتماعی»دانلود فایل
۵۸-۵۹اسناد پژوهشی «تبیین جداول آموزشی چگونگی اسلامی شدن مهندسی توسعه نظام اجتماعی» (دور اول و دور دوم)دور اولدانلود فایل
دور دومدانلود فایل
۶۳اسناد پژوهشی «توضیح جداول آموزشی چگونگی اسلامی شدن مهندسی توسعه نظام اجتماعی» (دور آموزشی)  دانلود فایل
۶۵اسناد پژوهشی سلسله بحث «ولایت مطلقه فقیه» بر اساس فلسفه نظام ولایتجلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۶۷سند پژوهشی سلسله بحث «فلسفه حکومت» دانلود فایل
۶۸سند پژوهشی سلسله بحث «آسیب‌ها و تهدیدات جریان ولایت فقیه»دانلود فایل
۲۷۴بروشور معرفی‌نامه مباحث پژوهشی فرهنگستان علوم اسلامی دانلود فایل
۲۷۵کتاب مهندسی تمدن اسلامی و معرفی دفتر از زبان استادکتاب مهندسیدانلود فایل
معرفی دفتردانلود فایل
۲۷۶کتابچه معرفی‌نامه «فلسفه شدن اسلامی» دانلود فایل
کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۷۶اسناد پژوهشی «مبادی علم اصول فقه احکام حکومتی»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
جلد ۳دانلود فایل
۷۷خلاصه مباحث «مبادی علم اصول فقه احکام حکومتی» دانلود فایل
۷۸کتاب تدوینی «مبادی علم اصول فقه احکام حکومتی» (بخش اول) دانلود فایل
۷۹اسناد پژوهشی «فلسفه علم اصول» (رابطه بین شناخت و حجیت)جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
جلد ۳دانلود فایل
جلد ۴دانلود فایل
۸۰خلاصه مباحث «فلسفه علم اصول» دانلود فایل
۸۱-۸۲اسناد پژوهشی «مبانی علم اصول فقه تطبیقی احکام حکومتی» و خلاصه مباحثمتن جلساتدانلود فایل
خلاصه مباحثدانلود فایل
۸۳اسناد پژوهشی «مبادی مدل تطبیقی علم اصول فقه» دانلود فایل
۸۴اسناد پژوهشی «روش تنظیم فهرست علم اصول فقه احکام حکومتی» و کتابچه تدوینیمتن جلساتدانلود فایل
کتابچه تدوینیدانلود فایل
۲۷۷سند پژوهشی «مبانی استناد توزینی» دانلود فایل
۲۷۸کتاب تدوینی «تحلیل موضوعات برنامه حوزه» (براساس تقریر قاعده‌مند از بیانات رهبر انقلاب) دانلود فایل
۲۷۹بررسی کیفیت تنظیم استفتائات دانلود فایل
کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۱۵۲اسناد پژهشی «مفاهیم پایه روش عام» دانلود فایل
۱۵۳اسناد پژوهشی مباحث «فلسفه کیفیت بر اساس فلسفه نظام ولایت» دانلود فایل
۱۵۴اسناد پژوهشی مباحث «فلسفه کیفیت و کمّیت بر اساس فلسفه نظام ولایت»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۱۵۵اسناد پژوهشی مباحث «کیفیت تولید نظام اصطلاحات» دانلود فایل
۱۵۶اسناد پژوهشی «دوره استدلالی مدل ریاضیات اسلامی» (فلسفه ریاضیات) دانلود فایل
۱۵۹کتاب تدوینی «قوانین روش تنظیم امور براساس اصالت فاعلیت» دانلود فایل
۱۶۰اسناد پژوهشی مباحث «فلسفه تولید تعاریف کاربردی» و کتاب تدوینیمتن جلسات جلد ۱دانلود فایل
متن جلسات جلد ۲دانلود فایل
کتاب تدوینیدانلود فایل
۱۶۱اسناد پژوهشی مباحث «روش تولید معادلات کاربردی» (دور اول) دانلود فایل
۱۶۲اسناد پژوهشی مباحث «روش تولید معادلات کاربردی» و خلاصه جلسات (دور دوم)جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
خلاصه جلساتدانلود فایل
۱۶۳اسناد پژوهشی «روش تولید صرف مفهوم»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۱۶۴کلیات برنامه پژوهش جهت دستیابی به روش تحقق دانلود فایل
۱۶۵سند تدوینی «توضیح جدول زیرساخت الگوی تحلیل روش تحقیق» دانلود فایل
۱۶۶-۱۶۷اسناد پژوهشی «مباحث تطبیق روش تحقیق در اقتصاد» (دور اول و دوم)دور اولدانلود فایل
دور دومدانلود فایل
۱۶۸اسناد پژوهشی «توضیح جدول زیرساخت الگوی تحلیل روش تحقیق» دانلود فایل
۱۶۹اسناد پژوهشی «زمینه آشنایی با تعریف بانک توسعه اطلاعات» دانلود فایل
۱۷۰اسناد پژوهشی «طرح تأسیس بانک توسعه اطلاعات»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۱۷۱اسناد پژوهشی «روش تولید الگوی تنظیم برنامه»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۱۷۲-۱۷۳اسناد پژوهشی «روش تنظیم برنامه تحقیقات کتابخانه‌ای» و خلاصه مباحثمتن جلساتدانلود فایل
خلاصه جلساتدانلود فایل
۱۷۵جدول زیرساخت الگوی تحلیل روش تحقیق (در قالب ۱۳ جدول) دانلود فایل
۱۷۴گزینشی از روند تاریخی «تولید جداول و اسناد ترسیمی مباحث پژوهشی» دانلود فایل
۲۸۰اسناد پژوهشی مباحثی پیرامون «برنامه اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها» دانلود فایل
۲۸۱اسناد پژوهشی «زمینه آشنایی با مبانی نظام مدیریت اسلامی» دانلود فایل
کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۱۸۲اسناد پژوهشی مباحث «واژه‌های کلیدی زیرساخت نظام شاخصه‌های ارزیابی جامعه» (جامعه‌شناسی بر اساس فلسفه نظام ولایت) دانلود فایل
۱۸۳-۱۸۴اسناد پژوهشی مباحث «طبقه‌بندی موضوعات جامعه» و خلاصه مباحث (جامعه‌شناسی بر اساس فلسفه نظام ولایت)متن جلساتدانلود فایل
خلاصه مباحثدانلود فایل
۱۸۸جدول «واژه‌های کلیدی زیرساخت نظام شاخصه‌های ارزیابی جامعه» (در قالب ۱۳ جدول) دانلود فایل
۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷سند پژوهشی توضیح «جدول واژه‌های کلیدی زیرساخت نظام شاخصه‌های ارزیابی جامعه» (دور اول تا سوم) ـ ۳ جلددور اولدانلود فایل
دور دومدانلود فایل
دور سومدانلود فایل
۱۸۹اسناد پژوهشی مباحث «سیاست‌های اصولی حاکم بر برنامه توسعه» (تحلیل نظام سرمایه‌داری در سه سطح خرد، کلان و توسعه) دانلود فایل
۱۹۱-۱۹۲اسناد پژوهشی «بررسی علل و عوامل ناهنجاری‌های اجتماعی» و خلاصه مباحثمتن جلساتدانلود فایل
خلاصه مباحثدانلود فایل
۱۹۳مباحث تدوینی «تعریف و ضرورت آسیب‌شناسی اجتماعی» دانلود فایل
۱۹۴تحلیل نظری آسیب‌شناسی اجتماعی دانلود فایل
۱۹۵اسناد پژوهشی «مدل تنظیم سیاست‌های کلان سیاسی» دانلود فایل
۱۹۶

اسناد پژوهشی «مدل تنظیم سیاست‌های کلان فرهنگی» و خلاصه مباحث

جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
خلاصه مباحثدانلود فایل
۱۹۷اسناد پژوهشی «مدل تنظیم سیاست‌های کلان اقتصادی» دانلود فایل
۱۹۸

خلاصه مباحث «بررسی پول به عنوان موضوع فعالیت بانک»، زمینه‌ای برای تئوریزه شدن سرمایه در سه سطح شرکت، شبکه بانکی و برنامه‌های توسعه

 دانلود فایل
۱۹۹فهرست نظام عناوین اساسی و اصولی و مصداقی موضوعات سیاسی دانلود فایل
۲۰۰پیشنهاد اصلاحی نظام دسته‌بندی عناوین و موضوعات سیاست‌های کلی نظام دانلود فایل
۲۰۱اصول شاخصه‌های استخراج سیاست‌های کلی نظام از فرمایشات امام(ره) و مقام معظم رهبری دانلود فایل
۲۰۳-۲۰۴اوصاف و تعاریف تفکر توسعه سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی و سند ضمیمهسند اصلیدانلود فایل
سند ضمیمهدانلود فایل
۲۰۵پالایش و طبقه‌بندی فهرست راهنمای صحیفه نور حضرت امام دانلود فایل
۲۰۶احتمال اول، دوم و سوم «سیر تنظیم جدول تعریف عناوین مطلوب موضوعات کلان سیاسی نظام» دانلود فایل
۲۱۰سند پژوهشی مباحث «تنظیم عناوین سیاست‌های کلان نظام» دانلود فایل
۲۱۱سند تدوینی «اصول و شاخصه‌های فعالیت‌های گروه‌های در کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت دانلود فایل
۲۱۲سند تدوینی «طرح تولید مدل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» دانلود فایل
۲۱۳سند پژوهشی «مدل ارزیابی نقد برنامه‌های توسعه» دانلود فایل
۲۱۴-۲۱۵سند پژوهشی «مدل ارزیابی نقدهای برنامه دوم توسعه» و خلاصه مباحثمتن گزارش جلساتدانلود فایل
خلاصه جلساتدانلود فایل
۲۱۷اسناد پژوهشی مباحث «مدیریت توسعه فرهنگی»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۲۱۸-۲۱۹

اسناد پژوهش‌های راهبردی پیرامون «جهانی شدن فرهنگی» (دور اول و دور دوم)

دور اولدانلود فایل
دور دوم، جلد ۱دانلود فایل
دور دوم، جلد ۲دانلود فایل
۲۲۰اسناد پژوهشی مباحث «طرح مدیریت شبکه‌ای تحقیقات»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۲۲۱اسناد پژوهشی مباحث «مبانی مدیریت تحقیقات شبکه‌ای» دانلود فایل
۲۲۲اسناد پژوهشی مباحث «پرورش مدیریت فکری» دانلود فایل
۲۲۳-۲۲۴

اسناد پژوهشی مباحث «محورهای توسعه ارزیابی صنعت» (دور اول و دوم)

دور اولدانلود فایل
دور دوم جلد ۱دانلود فایل
دور دوم جلد ۲دانلود فایل
دور دوم جلد ۳دانلود فایل
دور دوم جلد ۴دانلود فایل
۲۲۵کتاب تدوینی «مباحث زیرساختی توسعه صنعت» از منظر تکامل‌گرایی دینی دانلود فایل
۲۲۶اسناد پژوهشی «تحلیل و بررسی موضوعات اجتماعی» و مقالات تدوینی آن دانلود فایل
۲۲۷سند پژوهشی بحث «مدل متقارن؛ مدل متناظر» دانلود فایل
۲۲۸اسناد پژوهشی مباحث «بیان تمثیلی از مدل سرمایه‌داری و مقایسه آن با مدل اسلامی» دانلود فایل

محصولات پژوهشی «تک موضوعی مدل»

کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۲۸۲خاستگاه وزارت اطلاعات در نظام ولایت دانلود فایل
۲۸۳بررسی طبقه‌بندی موضوعات ناجا و تنظیم نظام تعاریف نیروی انسانی در دکترین نیروی انتظامی دانلود فایل
۲۸۴بررسی آسیب‌های قضایی و مبانی جرم‌شناسی دانلود فایل
۲۸۵تعاریف اصولی «مرام‌نامه، استراتژی، اساسنامه» دانلود فایل
۲۸۶کلیات طرح مناظرات سازمانی و اسناد پژوهشی مباحث «مدل مناظره سازمانی»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۲۸۷اسناد پژوهشی سلسلسه مباحث «مدیریت» (آموزش تشکیلات، دور اول و دوم)جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۲۸۸سند پژوهشی «تحلیل انتخابات دوم خرداد» دانلود فایل
۲۸۹جایگاه هیئت‌های مذهبی در نظام ولایت اجتماعی دانلود فایل
۲۹۰شعارهای پیشنهادی برای حضور در انتخابات دانلود فایل
کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۲۹۱سند پژوهشی بحث «علوم انسانی اسلامی؛ بررسی آراء و دیدگاه‌ها» دانلود فایل
۲۹۲مبانی بایسته‌های ارتباطات فرهنگی دانلود فایل
۲۹۳اسناد پژوهشی مجموعه مباحث «بایسته‌های ارتباطات فرهنگی» دانلود فایل
۲۹۴طرح سیاست‌های اجرایی مواجهه با شبکه‌های اطلاع‌رسانی بین المللی دانلود فایل
۲۹۵اسناد پژوهشی مباحث «مبانی کاربردی ارتباطات و مخابرات»جلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۲۹۶مباحثی پیرامون هنر (فلسفه هنر، جایگاه هنر در نظام ولایت، اوصاف و تعریف هنر) دانلود فایل
۲۹۷کتاب تدوینی «پیش‌آهنگ آوای رسای بسیج» و ضمیمه آن  (مقدمه‌ای بر فلسفه ادبیات و زبان) دانلود فایل
۲۹۸سند پژوهشی بحث «جایگاه روان شناسی در تکامل مدیریت اجتماعی و تعریف و شاخصه‌های سلامت روانی» دانلود فایل
۲۹۹سند پژوهشی سلسله مباحث «بررسی مسائل زنان» براساس اصالت تعلقجلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
۳۰۰سند پژوهشی «بررسی مسائل مربوط به زنان» و مقایسه جامعه ایران در قبل و بعد از انقلاب دانلود فایل
۳۰۱سند پژوهشی «سیاست‌های اصولی در تنظیم سند زنان مسلمان جهان» دانلود فایل
۳۰۲اسناد پژوهشی «بررسی منزلت زن» براساس فلسفه نظام ولایتجلد ۱دانلود فایل
جلد ۲دانلود فایل
جلد ۳دانلود فایل
جلد ۴دانلود فایل
۳۰۳سند پژوهشی «الگوی تنظیم برنامه آموزش حوزه» دانلود فایل
۳۰۴سند پژوهشی «طرح هماهنگ سازی قومیت‌ها و اقلیت‌ها با نظام» دانلود فایل
۳۰۵سند پژوهشی «مدل شخصیت‌شناسی شخصیت‌ تاریخی حضرت زینب سلام‌الله علیها» دانلود فایل
۳۰۶متن سخنرانی در موضوع «شخصیت حضرت زهرا سلام‌الله علیها» دانلود فایل
۳۰۷سند پژوهشی «درس عاشورا برای جوانان» دانلود فایل
۳۰۸سند تدوینی ««نظام فکری و ساختارسازی» دو ابزار نظری و اجرایی برای پاسخگویی به مسایل اساسی جامعه» دانلود فایل
۳۶۰سند پژوهشی مباحثی پیرامون «قومیت‌ها و ادیان» دانلود فایل
کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۳۰۹مباحثی پیرامون محورهای اقتصاد نظام سرمایه‌داری۱. طرح ارزیابی عینی مشکلات اقتصادیدانلود فایل
۲. ارزیابی قلمرو خصوصی سازی از طریق بررسی هویت عینی مالکیت اقتصادی
۳. تحلیل تورم و گرانی در جامعه و صنعت
۴. تورم و رابطه آن با کیفیت نرخ‌گذاری
۵. استراتژی بازرگانی خارجی
۶. موانع ساختاری اشتغال
۳۱۰مباحثی پیرامون محورهای اقتصاد اسلامی۱. بررسی ارکان و روند پژوهشی اقتصاد اسلامیدانلود فایل
۲. مبانی تنظیم سیاست‌های کلان توسعه اسلامی اقتصاد
۳. معنا و مفهوم پول در نظام اسلامی
۴. نگاهی به نشست «اسلام و توسعه اجتماعی اقتصادی» در آلمان